ławy

Wojewoda Małopolski - decyzja uchylająca decyzję Starosty Krakowskiego

Decyzja nr WI.-I.7840.7.155.2014.GU uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i orzekająca o umorzeniu postępowania w sprawie wniesienia sprzeciwu przez organ I instancji.